Alle pagina's 

De buurlanden
van Ghana

 

Onze keuze viel op de SMA

Inleiding

De organisatie die ons het meeste aansprak was de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) in Cadier en Keer (L.). De SMA is een internationale Sociëteit van missionarissen, zowel priesters als leken. Missie heeft te maken met de ontmoeting tussen verschillende culturen. Een wereld waarin een plek is voor elk mens om samen met anderen een menswaardig bestaan op te bouwen. Een bestaan waarin vrijheid, recht en respect voor de ander voorop staan. Door de eeuwen heen heeft missie altijd onder invloed gestaan van de tijdgeest waarbinnen ze plaats vond. Dat bracht met zich mee dat missie niet altijd en overal schone handen behouden heeft. We hoeven maar te denken aan haar binding met kolonialisering en westerse superioriteitsgevoelens. De vraag rijst of missie vandaag de dag nog zin heeft.

De SMA zoekt naar hedendaagse vormen van missie door te werken aan gerechtigheid, de dialoog aan te gaan met respect voor de eigenheid van culturen en mensen te ondersteunen in hun strijd voor betere levensomstandigheden.
Missionair werk betekent: partij kiezen, aan de kant gaan staan van mensen die in de huidige samenleving niet meetellen. Dit werken aan gerechtigheid is eigenlijk voor ieder mens een opdracht. Zo groeide binnen de SMA het idee om, naast priesters en broeders, ook "leken" de mogelijkheid te geven daaraan mee te werken. Daartoe werd in 1985 het CMPA opgericht.

Het Centrum Missionaire Participatie Afrika (CMPA) wil een plek zijn waar mensen zich
kunnen voorbereiden op dit hedendaagse missionaire veldwerk. Zij richt zich tijdens die
voorbereiding in het bijzonder op Afrika en de Afrikanen. En met name die Afrikanen voor wie een menswaardig bestaan in het gedrang is. De belangrijkste doelstelling van het CMPA is een missionair kader te vormen dat als lid van de SMA zowel in de Derde Wereld als in Nederland inzetbaar is. Concreet betekent dit dat mensen de mogelijkheid geboden wordt, na een voorbereidingsperiode via het CMPA, zich in Ghana, Tanzania, Zambia, Kenia of elders in Afrika in te zetten als missionair veldwerker. De uitzendingen vinden plaats binnen kleinschalige projecten op basis van solidariteit met kansarmen. Na terugkeer vraagt de SMA met de in Afrika opgedane ervaringen te werken aan een rechtvaardigere samenleving in Nederland en zich in te zetten voor de missionaire bewustwording. Onder andere door het creëren van een correcte houding ten opzichte van Afrikanen in onze samenleving. De goede voorbereiding; het gedegen vormingsprogramma en de visie van de SMA waren voor ons van doorslaggevend belang bij het maken van de keuze van de uitzendorganisatie.

De procedure
Tijdens de informatiedag werd uitgebreid stil gestaan bij vragen over het missionaire veldwerk, het voorbereidingsprogramma, de uitzending en de motivatie om in Afrika te willen werken als missionair veldwerker. Na het schrijven van een sollicitatiebrief, waarin o.a. antwoord gegeven moest worden op de vraag: "Waarom vind jij dat je in Afrika moet gaan werken en waarom met de SMA?", werden we uitgenodigd voor het eerste gesprek en na ongeveer 2 weken volgde het tweede gesprek. Dit geschiedde onder leiding van de opleidingscoördinatrice en een oud missionaris. Het was een gesprek van een uur, waarin we elkaars antwoorden mochten horen, maar waarbij we elkaar niet mochten helpen. Binnen een week kregen we bericht dat we door de eerste selectieronde waren gekomen. Hoera! De eerste hobbel is genomen! Concreet: Instromen in het voorbereidingstraject van 2005. Eind 2004 is duidelijk of de opleiding start in februari of in september 2005. Instromen in het voorbereidingstraject van 2004 bleek niet meer mogelijk te zijn, aangezien er reeds 4 van de 10 trainingsweekenden voorbij waren.

Het CMPA-vormingscentrum
De opleiding duurt ongeveer een jaar. Het traject bestaat uit: 10 trainingsweekenden; een medische keuring; een fulltime programma van ongeveer 4 maanden; een stage in het Afrikahuis in Amsterdam; weer een medische keuring (verzekerings-technisch van aard) en tenslotte de uitzending.
In de voorbereidingsperiode vormen cursussen een belangrijk element. Een aantal van deze cursussen is gericht op het verwerven van kennis over missie, Afrikaanse godsdiensten en culturen en ontwikkelingsproblematieken. Verder krijg je de nodige informatie over het beleid en de organisatie van de SMA. Ook vaardigheden die je daar nodig hebt zoals talenkennis en praktische tropenkennis (tropische gezondheidszorg, voeding, interculturele communicatie etc.) krijgen de nodige aandacht. Je persoonlijke motivatie en inspiratie om uitgezonden te worden staan centraal. Aan het einde van de voorbereidingsperiode moet een werkstuk geschreven worden waarin de eigen motivatie beargumenteerd moet worden. Belangrijk in de voorbereiding zijn ook de gesprekken met een begeleider, waarin verwachtingen en vragen met elkaar besproken kunnen worden. Verder kan supervisie helpen om de motivatie uit te diepen en eventuele vragen helder te krijgen.

De uitzending
Na de voorbereidingsperiode volgt de uitzending naar Afrika.
De periode van uitzending is in principe 4 jaar (2x2); na 2 jaar is er een verlofperiode van 2 maanden in Nederland. In die periode kun je verblijven in het missiehuis te Cadier en Keer. De werkplek wordt in overleg gekozen en is o.a. afhankelijk van je eigen achtergrond, opleiding, voorkeur en de vrije plekken in het veld. Je wordt opgeleid tot missionair veldwerker. Je komt in dienst van de SMA en bent verzekerd voor alle sociale verzekeringswetten. Je krijgt ter plekke een lokaal salaris en de plaatselijke bisschop is je werkgever.
Taalstudie, gewenning en acculturatie vragen veel aandacht en energie. In het eerste half jaar wordt de ruimte geboden om je goed te oriënteren, contacten te leggen en alle indrukken te verwerken. De concrete inhoud van je werk wordt voor een groot gedeelte in overleg met de mensen ter plekke bepaald en opgezet. Uitgangspunt is je bereidheid om aan te sluiten bij de bestaande situatie. Het gaat in de eerste plaats om dienstbaar te zijn aan mensen; dit is het eigene en meest essentiële van missionair werk. Het spreekt vanzelf dat je eigen beroepsachtergrond en vaardigheden ook een belangrijke rol spelen. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk in (internationaal) teamverband te werken, in ieder geval zodanig, dat je niet geïsoleerd leeft en werkt ten opzichte van mede SMA-ers.

Inzet in Nederland
De SMA beschouwt de uitzending en de inzet in Afrika niet als een eindpunt. Een verblijf te midden van Afrikanen is een rijke ervaring. De SMA wil met de opgedane Afrika-ervaringen verder en als je voor langere tijd in Afrika bent geweest is de vraag belangrijk hoe je in eigen land de gemaakte keuze vorm kunt geven. Doel is immers niet alleen mensen uit te zenden, maar uiteindelijk ook in Nederland te werken aan een rechtvaardigere samenleving in de eigen woon-en werkomgeving. Wezenlijk is, dat je kennis en ervaringen kunnen worden ingezet zodat steeds meer mensen overtuigd raken, dat de Derde Wereld in zijn huidige betekenis dient te verdwijnen. Meewerken aan bestaande organisaties en het creëren van nieuwe initiatieven zijn daarbij de meest voor de hand liggende wegen. Samen wordt naar mogelijkheden gezocht om dit vorm te geven.

<<Vorige pagina - Volgende pagina >>

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8