Alle pagina's 

De buurlanden
van Ghana

 

VAN SMA NAAR NORGHAVO

Van september t/m.december 2005 hebben wij het parttime programma van het vormingstraject gevolgd bij de SMA (Sociëteit voor Afrikaanse Missiën) te Cadier en Keer. Wij moesten echter constateren dat we niet pasten binnen deze té missionaire setting.
Daarom zijn we in januari 2006 op zoek gegaan naar een andere uitzendorganisatie en hebben de VSO (Voluntary Services Overseas) in Utrecht en NorGhaVo (Northern Ghana Volunteers) in Nijmegen onder de loep genomen.
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het feit dat we met NorGhaVo in zee gaan en eind augustus 2006 naar Tamale in Noord-Ghana vertrekken!

Ons project
Na het lezen van verschillende 'jobdescriptions', hebben we op basis van de projectomschrijvingen gekozen voor het project: Kayayoo Girls. Dit zijn straatmeiden in Tamale (Noord-Ghana).
Voor meer info. over NorGhaVo en het project: Zie 'Uitzending' ('NorGhaVo') en 'Uitzending' ('Projecten').

De volgende gedachtenspinsels komen uit de koker van Ben en zijn in februari/maart 2006 op papier gezet.Het kan dus zijn dat bepaalde zaken inmiddels veranderd zijn.
Voor een nadere omschrijving, zie: www.northernfriends.tk (Link: Project description).

Introductie en omschrijving van het project Kayayoo Girls.

Het project wordt opgestart in Tamale in Noord Ghana door de Northern Friends for Development (NFD). Het NDF is een Non Governmental Organisation.(NGO). Het is de bedoeling dat de Nederlandse uitzendorganisatie NorGhaVo (Northern Ghana Volunteers) de gevraagde menskracht levert.
De directrice van het project is Hawalatu Inusah. Er zijn twee medewerkers nodig bij de opstartfase die 2 jaar in beslag zal nemen. Na deze 2 jaar is nog één van de twee noodzakelijk.
Een beleidsplan moet nog worden gemaakt en nadien volgt de implementatie.
De doelgroep zijn de straatmeiden van Tamale, de Kayayoo Girls. Zij verkeren in een achterstandssituatie.
Volgens de planning dienen er in totaal 3 plannen van aanpak te worden geschreven op het gebied van: educatie, commerciële activiteiten (bedrijfsplannen) en preventie.
Na de start van het NFD project dienen de dagelijkse activiteiten begeleid en gecoördineerd te worden. Ook aan sponsoring zal aandacht moeten worden geschonken..

Algemeen:
Naar aanleiding van bovenstaande introductie en omschrijving van het project rijzen de volgende vragen:
- Welke vormen van educatie kunnen worden aangeboden?
- Hoe dienen deze educatievormen te worden afgestemd op de mogelijkheden van de Kayayoo Girls (Afstemming van theorie op de praktijk)?
- Welke mogelijkheden zijn er in de (directe) omgeving om de opgedane kennis zodanig om te zetten in activiteiten die inkomensgenererend zijn voor de Kayayoo Girls en die leiden tot economische onafhankelijkheid.(Afstemming van de theorie op het leven van alledag)?
- Welke financiële middelen zijn noodzakelijk voor het project en hoe worden deze uiteindelijk verkregen? Van de individuele succesvolle deelnemers dient een financiële bijdrage te worden verlangd. Hierover dienen vooraf schriftelijke afspraken te worden gemaakt!!

De tijd nemen om goed te kijken en te luisteren (zeker naar de doelgroep) en de waarnemingen plaatsen binnen de bestaande plaatselijke (on)mogelijkheden zal zeker in de beginfase een absolute must zijn.
Uiteindelijk zal de tijd tussen de periode van de opgedane theoretische kennis en de vertaling naar de praktijk voor de Kayayoo Girls zo klein mogelijk moeten zijn. Theorie en praktijk zullen hand in hand moeten gaan om succesvol te zijn en tevens de bestaande motivatie van de doelgroep te handhaven en drop-outs te voorkomen. Of dit streven haalbaar is, zal de toekomst leren. De doelstellingen van de projectbegeleiders maar zeker ook van de deelnemers zelf dienen realistisch te zijn en te blijven, omdat de Noord Ghanese omstandigheden nu eenmaal beperkingen inhouden. Durf, lef, innovatie, creativiteit, zullen steekwoorden zijn en blijven als het gaat om de uitstroom naar werk van de Kayayoo Girls! Nadat het theoretische gedeelte is voltooid zal begeleiding uitermate van belang zijn om de bestaande motivatie te handhaven en de reeds eerder genoemde steekwoorden tot volle bloei te laten komen.

Deze notitie wordt geschreven vanuit Nederland. Op dit moment ( eind februari/ begin maart 2006) is er (nog) geen direct contact met de plaatselijke directrice Hawalatu Inusah.
Tamale en omgeving zijn bij ons min of meer bekend, maar ook op dit gebied zal brainstorming met Hawalatu Inusah plaats vinden. Getracht wordt zoveel mogelijk 'voorwerk' vanuit Nederland te doen.

Planning
Een summiere omschrijving van het project is verkregen via NorGhaVo.
De indeling van deze omschrijving zal zoveel mogelijk worden gevolgd. Straks in Ghana kan dan op het bestaande raamwerk gemakkelijker worden aangesloten.
Onderstaand zal worden getracht dit project in een 3 tal 'deelplannen' uit te werken en aan te vullen.
- Education Plan
- Commercial Plan
- Prevention Plan

Ook zal aandacht worden besteed aan Daily activities.
Ten slotte zal aan Sponsoring aandacht worden geschonken.

Education Plan
Vooraf:
Onderwijs dient kort en efficiënt en toegespitst op de Kayayoo Girls georganiseerd te worden. Er moet uiteindelijk zo snel mogelijk 'brood op de plank' komen. Gedacht wordt aan een lesperiode die ligt tussen de 6 en 12 maanden. Een te lange lesperiode zal afbreuk doen aan de motivatie, maar zal ook de continuïteit belemmeren. De bestaande individuele niveau- verschillen zullen het geven van onderwijs niet gemakkelijk maken! Een idee is wellicht dat de 'goede leerlingen' de 'slechte leerlingen' kunnen helpen, zodat 'leren van elkaar' wordt gecreëerd met bijkomende sociale/educatieve voordelen. Een efficiency slag kan ook worden behaald, indien de groepen worden samengesteld op basis van hetgeen men uiteindelijk wil. Er vindt dan een afstemming van de behoefte op het onderwijs plaats.

Globaal kan worden gesteld dat het Education Plan bestaat uit 3 onderdelen:
a. Algemene basiseducatie, te weten Engels, rekenen/financiën, natuurwetenschappen.
b. Vaardigheidstraining.
c. Specifiek onderwijs ( zelfstandige activiteiten, persoonlijke ontwikkeling).

ad a. Engels is de voertaal in Ghana. Onbekend is in hoeverre de kennis van de Engelse taal aanwezig is, doch een zekere basiskennis zal zeker aanwezig zijn. Indien deze niet aanwezig is, zal in ieder geval bijgespijkerd moeten worden tot het niveau van de zelfredzaamheid. Het is natuurlijk niet mogelijk dit niveau van zelfredzaamheid bij iedereen te verwezenlijken, maar hierbij moet rekening worden gehouden welk doel de individuele cursist heeft. Bovendien spreekt iedere cursist de lokale taal, hetgeen eveneens bijdraagt tot de zelfredzaamheid.
De kennis en het niveau van rekenen en financiën zal eveneens minimaal aanwezig moeten zijn. Cursisten die zelfstandige activiteiten willen ontplooien zullen uiteraard meer in hun mars moeten hebben. Hieraan zal aandacht moeten worden geschonken in het commercial plan.
Natuurwetenschappen behoort mijns inziens niet tot de algemene basiseducatie.

ad b.Vaardigheidstraining is een ruim begrip.We gaan er vanuit dat hiermede wordt bedoeld het aanleren van vakbekwaamheid, een beroep.
De kunst is een gezonde mix te vinden tussen de interesse en de bestaande vaardigheden en mogelijkheden van de Kayayoo Girls en de 'vraag van de markt'. In het commercial plan zal uitgebreid worden ingegaan op laatstgenoemde.
Ook hier weer dienen de begeleiders van het project in samenspraak met de Kayayoo Girls creatief en innovatief te zijn.

Clustering van bepaalde beroepsgroepen zal leiden tot een efficiënte werkwijze.
Het aantrekken van vakdocenten is in zijn algemeenheid een probleem, omdat er een prijskaartje aan vast zit. Alternatief zou kunnen zijn het inschakelen van bestaande vaklieden, die de sporen al verdiend hebben binnen de gemeenschap van Tamale.
Een idee is dan tevens een combinatie te creëren van leren en werken, een leer-werkperiode.
Bijkomend voordeel is dat de uitstroom van de Kayayoo Girls die de opleiding hebben afgesloten, gemakkelijker zal verlopen.

ad c. Specifiek onderwijs (zelfstandige activiteiten, persoonlijke ontwikkeling).
Specifiek onderwijs wordt in het raamwerk aangeduid als zelfstandige activiteiten en persoonlijke ontwikkeling. In de fase van het specifieke onderwijs zullen beroepsprofielen de revue moeten passeren om de doelgroep een goede indruk te geven van hun keuzemogelijkheden.
De lokale beroepsbevolking kan hierbij een belangrijke rol spelen. Ook de doelgroep zelf kan op een interactieve manier worden ingeschakeld om bijvoorbeeld via spreekbeurten of voordrachten in klassikaal verband informatie uit te wisselen met hun medecursisten. Leren van elkaar is een formule die er in ieder geval voor zorgt dat de cursisten actief bezig zijn en dat de docent een begeleidende en coachende functie heeft.
In het commercial plan zal dieper worden ingegaan op de beroepsprofielen.
Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk aspect van het Education Plan.
Ook hierin kunnen de Kayayoo Girls zelf een belangrijke rol spelen middels het maken van werkstukken en het houden van spreekbeurten of voordrachten waarin hun levensverhaal wordt verteld. Hun eigen toekomstvisie(s) kunnen de girls samen delen. Ook hier weer: leren van elkaar!!

Commercial Plan
Belangrijk doel zal zijn: Het bewust maken van de werking van vraag en aanbod. Zeer veel aandacht dient te worden besteed aan de reeds bestaande beroepsprofielen maar ook aan nieuwe nog te ontwikkelen beroepsprofielen.
De doelgroep kent de plaatselijke markteconomie natuurlijk het beste. Van deze aanwezige kennis dient in de eerste plaats gebruik te worden gemaakt. Onderlinge brainstormsessies leveren wellicht 'het gat in de markt'op! Naast de coachende functie van de docent dient hij/zij ook informatie aan te reiken als het gaat om instrumenten die ingezet kunnen worden bij het realiseren van de doelen.
De helpende hand bieden bij het uitwerken van concrete ondernemersplannen en de uitvoering daarvan is een ander voorbeeld.
Aangezien deze werkwijze enorm veel tijd vraagt, dient (klassikaal) aandacht te worden geschonken aan de meest briljante ideeën.De beste ideeën kunnen een voorbeeldfunctie zijn maar ook kan men hier weer leren van elkaar.
'Gewoon' in loondienst gaan werken is natuurlijk ook een optie! Hierbij kan zelfs het middel 'sollicitatietraining' worden ingezet.
De docent heeft ook hier weer een coachende en sturende rol.


Voorbeelden die aansluiten bij het hierboven genoemde zijn:
Eco- toerisme.
Onbekend is of en in welke mate Tamale wordt bezocht door 'eco- toeristen'. Hiernaar dient onderzoek te worden gedaan, hetgeen een opdracht - onder strikte begeleiding - voor de doelgroep zou kunnen zijn.
Bestaat er vanuit Nederland de mogelijkheid contact op te nemen met Nederlandse (of andere buitenlandse) reisorganisaties die de omgeving van Tamale al in hun reisgids cq. programma hebben opgenomen? Gebruikmaking van reeds verkregen e-mail adressen kan een manier zijn om een netwerk op te starten.Luxe overnachting en verblijfsmogelijkheid is in Tamale aanwezig, doch een passende lokale eco- accommodatie is meer op zijn plaats!
Mole National Park, plaatselijke leerlooierij, verhuur van fietsen, riksha's - voor de korte afstand - als alternatieve aanvulling op de bestaande taxi zijn enkele ideeën.
Geografisch gezien ligt Tamale aan een knooppunt van doorgaande wegen. Liggen er in de logistiek, transport, vervoer nog mogelijkheden?
Al deze ideeën moeten natuurlijk de (individuele) meiden aanspreken, maar er kan natuurlijk ook sprake zijn van samenwerkingsverbanden van individuen uit de doelgroep.
Voor alle betrokken partijen ligt hier een enorme uitdaging!

Prevention Plan
Vooraf dient men zich terdege te verdiepen in de ontstaansgeschiedenis en de achtergrond van de Kayayoo Girls. Nadat men een goed beeld heeft verkregen kan men zich ook beter inleven in de problematiek van de meiden.
Uiteindelijk doel is door middel van preventie uitval te voorkomen. De persoonlijke ontwikkeling die reeds genoemd is onder specifiek onderwijs sluit hierbij aan.
Vanaf het allereerste contact met de Kayayoo Girls is een eerlijke, bespreekbare, realistische doelstelling een eerste vereiste ter voorkoming van uitval.

Daily activities
Om bovenstaande plannen te ontwikkelen en te realiseren en te beheersen is een goede structuur noodzakelijk. Administratieve en financiële ondersteuning zijn hierbij voorwaarden.
Er zullen geschikte onderwijskrachten gezocht moeten worden.
Vrijwilligers van NorGhaVo kunnen ingeschakeld worden, maar natuurlijk dient ook gekeken te worden naar hulp van de plaatselijke bevolking, zeker als het gaat om het overbrengen van vakbekwaamheid. Eenvoudige taken kunnen ook door de Kayayoo Girls zelf worden uitgevoerd.
Hun inzet moet worden gezien als een leermoment en aanzet tot zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Verantwoordelijkheid nemen en dragen zullen bijdragen tot een gezonde ontwikkeling van de Kayayoo Girls.
Uitwisseling met soortgelijke projecten dient ook plaats te vinden. Het wiel behoeft niet opnieuw te worden uitgevonden! Netwerken is een manier om te leren van elkaar.
De kwaliteit van het project en de voortgang dient kritisch te worden gevolgd.
Regelmatig overleg en verslaglegging van de voortgang zijn voorwaarden om de Board of Directors van informatie te voorzien.

Sponsoring
Het verzamelen van geld dient o.a. in Nederland plaats te vinden.Een overzichtelijke begroting aan de hand van realistische doelstellingen zullen potentiële sponsors moeten overtuigen.
Sponsors dienen middels verwijzing naar onze website van de voortgang in kennis te worden gesteld. Elke 3 maanden een mail sturen met verwijzing naar onze bijgewerkte website is voldoende.
Sponsors dienen vooral in de onderwijssector te worden gezocht, omdat het referentiekader hetzelfde is. Aangezien de regionale sponsormarkt in Nederland behoorlijk is afgeroomd als het gaat om het verkrijgen van gelden voor projecten in Derde Wereldlanden, kan het bijzonder/speciaal onderwijs ("Statiegeld voor Tamale", "Een karwei voor Tamale hoort erbij") en/of het volwassenenonderwijs nog een braakliggend terrein zijn.
Maar ook in Tamale dient actief aan sponsoring aandacht te worden geschonken. Plaatselijke bedrijven die hiervoor in aanmerking komen zijn o.a.: Coca Cola, Milo, Nestlé, Barclays Bank.

Tijdens onze laatste maanden in Nederland, vlak voor ons vertrek naar Ghana, hebben we interessante gesprekken gevoerd met ex-vrijwilligers, die gewerkt hadden met de Kayayoo-girls / Northern Friends for Development.
Voor ons is duidelijk geworden dat samenwerking met het 'broertjes-project' GIGDEV (Girls Growth and Development), een voorwaarde zal zijn om de doelstellingen van het project Kayayoo-girls te realiseren. Informatie over Gigdev is te vinden op: www.gigdev.5u.com