Alle pagina's 

De buurlanden
van Ghana

 


www.vso.nl:
Kennis als ontwikkelingshulp. VSO (Voluntary Service Overseas) is een internationale ontwikkelingsorganisatie die structurele hulp biedt in ontwikkelingslanden. VSO stuurt geen geld of goederen, maar zet ervaren vakspecialisten in die hun kennis en ervaring uitwisselen met collega's ter plekke. Zo versterkt VSO de deskundigheid en capaciteit van lokale organisaties. Met als doel armoedebestrijding.
www.pso.nl: Door capaciteitsopbouw van maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden wil PSO een bijdrage leveren aan structurele armoedebestrijding.
PSO werkt hieraan door Nederlandse organisaties en hun partners in ontwikkelingslanden te ondersteunen met kennisontwikkeling en financiering.
www.snvworld.org: Uitzendorganisatie voor ontwikkelingswerkers.
Gratis vakblad: Vice Versa.
www.pum.nl: Uitzendorganisatie voor uitgetreden managers. Wereldwijd ervaring delen.
PUM speelt sinds 1978 een zichtbare rol in de wereld van ontwikkelingssamenwerking.
PUM zendt senior-experts uit naar meer dan 70 landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Centraal-en Oost-Europa.
Zij adviseren daar op aanvraag ondernemingen en instellingen die behoefte hebben aan kennis en ervaring die ter plaatse onvoldoende voorhanden zijn. Zij doen dat op basis van de jarenlange ervaring die zij zelf in hun loopbaan hebben opgebouwd, op alle denkbare terreinen van het economisch leven. PUM-experts zijn onafhankelijk en doen hun werk belangeloos. PUM is sinds zijn oprichting uitgegroeid tot Europa's grootste 'uitzendbureau' voor de inzet van professionele vrijwilligers in ontwikkelingslanden.
www.sma-nederland.nl: De Sociëteit voor Afrikaanse Missiën.
Inhoudelijk komt de SMA verderop nader ter sprake.
www.afrikacentrum.nl: Een museum waar je Afrika kunt leren kennen.

Andere relevante sites:
www.africanhealthcare.nl: De Stichting African Health Care is in 1997 opgericht en heeft zich ten doel gesteld om de gezondheidszorg in Afrika met raad en daad bij te staan op het gebied van organisatie en informatievoorziening en heeft haar activiteiten toegespitst op kinderprojecten.
www.kerkinactie.nl: Geloven - Helpen - Bouwen.
Onder deze organisatie valt naast het projectenwerk in het buitenland ook het diaconale en missionaire werk in Nederland.
www.mondiaalplatformvenlo.nl

De categorie Internationale hulp is onderverdeeld in: Ontwikkelingswerk, Vluchtelingenhulp en Slachtofferhulp. Voorbeelden hiervan zijn o.a.:
www.amref.nl: Stichting African Medical and Research Foundation Nederland.
Het structureel verbeteren van de gezondheidszorg van kwetsbare bevolkingsgroepen in Afrika. Opgericht in 1969.
www.artsenzondergrenzen.nl: Stichting Artsen zonder Grenzen (Médecins Sans Frontières Nederland). Verlenen van medische hulp aan volken in nood. Opgericht in 1984.
www.christenenvoorisrael.nl: Christenen voor Israël. Kerken en gemeenten. Christenen in Nederland bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Opgericht in 1980.
www.darkandlight.org: Dark & Light Blind Care. Hulp aan blinden en slechtzienden in ontwikkelingslanden. Opgericht in 1982.
www.dorcas.nl: Stichting Dorcas Hulp Nederland. Hulpverlening voor de individuele (bejaarde) mens in nood in Afrika, Oost-Europa en Midden-Oosten. Opgericht in 1980.
www.mandela-children.nl: Friends of the Nelson Mandela Children's Fund Netherlands.
Ondersteuning van projecten die de opgroeiende jeugd in Zuid-Afrika een betere, veilige en meer zinvolle toekomst bieden. Opgericht in 1999.
www.heifer.nl: Stichting Heifer Nederland. Plattelandsgemeenschappen werken samen aan zelfstandigheid met behulp van duurzame agrarische projecten in Afrika; Centraal-en Oost-Europa. Opgericht in 1999.
www.icsfonds.nl: Stichting Internationaal Christelijk Steunfonds. Belangrijkste aandachtgebied: Kinderen, scholen, gezondheidszorg, gemeenschapsopbouw. Actief in Afrika en Azië. Opgericht in 1980.
www.interplastholland.nl: Stichting Interplast Holland. Medische hulpprogramma's in ontwikkelingslanden. Opgericht in 1990.
www.juconi.nl: Stichting Hoop voor Straat-en Zwerfkinderen. Opvang van straat-en zwerfkinderen in Latijns-Amerika voor wat betreft onderdak, verzorging, scholing en medische zorg. Opgericht in 1995.
www.kerkinnood.nl: Stichting Hulpactie Kerk in Nood, voorheen Oostpriesterhulp. Financiële steun aan de kerken in nood in de Derde Wereld en in Midden-en Oost-Europa. Opgericht in 1947.
www.leprastichting.nl: Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding.
Leprabestrijding in ontwikkelingslanden. Opgericht in 1967.
www.lilianefonds.nl: Stichting Liliane Fonds. Het bieden van persoonsgerichte, kleinschalige en directe hulp aan kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden via lokale contactpersonen. Opgericht in 1980.
www.memisa.nl: Memisa; Cordaid. Structurele medische ontwikkelingssamenwerking ten behoeve van de minstbedeelden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Opgericht in 1925, gefuseerd in Cordaid in 1999.
www.menseninnood.nl: Mensen in Nood; Cordaid. Noodhulp in relatie tot wederopbouw en kinderen, wereldwijd en onvoorwaardelijk. Opgericht in 1914, gefuseerd in Cordaid in 1999.
www.mercyships.nl: Stichting Mercy Ships Holland. Medische en andere praktische hulpverlening en ontwikkelingsprojecten in Afrika, Centraal en Zuid-Amerika.
Internationaal opgericht in 1978; in Nederland opgericht in 1990.
www.miva.nl: Stichting MIVA Missie Verkeersmiddelen Actie.
MIVA ondersteunt pioniers in kleinschalige ontwikkelingsprojecten in ca. 45 ontwikkelingslanden met al het mogelijke op het gebied van vervoer en communicatie.
Opgericht in 1935.
www.niza.nl: Stichting Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika. Bijdragen aan economische en democratische ontwikkelingen, vrijheid van meningsuiting en verbetering van mensenrechten in zuidelijk Afrika. Opgericht in 1997, gefuseerd uit Komitée Zuidelijk Afrika, Anti Apartheids Beweging Nederland en Eduardo Mondlane Stichting.
www.novib.nl: Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking.
Streven naar duurzame ontwikkeling door initiatieven van arme mensen in ontwikkelingslanden te ondersteunen en hen ook hier een stem te geven. Opgericht in 1956.
www.eyecarehimalaya.org: Stichting Oogzorg Himalaya.
Bestrijding van onnodige blindheid in het Himalaya-gebied en andere ontwikkelingslanden.
Opgericht in 1984.
www.rodekruis.nl: Het Nederlandse Rode Kruis. Noodhulp en sociale hulp in binnen-en buitenland. Opgericht in 1867.
www.savethechildren.nl: Stichting Save the Children Nederland. Op basis van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind werken aan directe en blijvende verbeteringen in het leven van kinderen wereldwijd en in Nederland. Opgericht in 1981.
www.simavi.org: Vereniging Simavi. Betreft water en gezondheidszorg in Afrika en Azië.
Opgericht in 1925.
www.soskinderdorpen.nl: Stichting Nederlandse Vrienden der SOS-Kinderdorpen.
Structurele opvang van kinderen die er alleen voor staan. Opgericht in 1949.
www.terredeshommes.nl: Terre des Hommes Nederland. Bieden van structurele steun aan kinderen in ontwikkelingslanden, vechten voor de rechten van het kind en bestrijden van de meest grove schendingen daarvan. Opgericht in 1965.
www.unescocentrum.nl: Unesco Centrum Nederland. Publieksvoorlichting en educatie over de UNESCO, de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur; fondsenwerving voor ontwikkelingsprojecten van de UNESCO. Opgericht in 1949.
www.unicef.nl: Stichting Nederlands Comité Unicef. Kinderrechten: Opkomen voor het recht op water, voeding, gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, bescherming, participatie en verwezenlijking van deze rechten. Opgericht in 1955.
www.vastenaktie.nl: Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie. Duurzame, structurele steun aan projecten in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Oost-Europa en Midden-Oosten.
Opgericht in 1961, gefuseerd in Cordaid in 1999.
www.deverrenaasten.nl: Instituut voor Zending, Hulpverlening en Training van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland De Verre Naasten.
Structurele ontwikkelingssamenwerking. Opgericht in 1978.
www.vluchteling.org: Stichting Vluchteling. Opvang en begeleiding van vluchtelingen in de Derde Wereld en in Oost-Europa. Opgericht in 1976.
www.ftcnl.org: Stichting Voedselhulp Voor Kinderen. Schoolprogramma's voor arme kinderen, aids-en weeskinderen, onderdak voor straatkinderen, self-help-projecten voor families en noodhulp. Opgericht in 1995.
www.warchild.nl: Stichting War Child. Kinderen in oorlogs-en naoorlogse gebieden. Opgericht in 1995.
www.wereldkinderen.nl: Wereldkinderen; Vereniging voor Kinderwelzijn. Projecthulp en adoptie; de vereniging Wereldkinderen zet zich in voor arme en kansarme kinderen in het buitenland; ongeacht ras, geloof of huidskleur. Opgericht in 1971.
www.wildeganzen.nl: www.fightforsight.nl: Stichting Wilde Ganzen/IKON.
Kleinschalige, concrete en eenmalige projecten voor kansarmen in de wereld. Bijzondere aandacht voor: de gehandicapte mens; duurzame economische ontwikkeling; vrede, veiligheid en samenlevingsopbouw; onderwijs;gezondheidszorg. Opgericht in 1957.
www.wingsofhope.nl: Wings of Hope, Stichting hulp aan Oorlogsgetroffenen in voormalig Joegoslavië.
Praktische en posttraumatische hulp aan in de eerste plaats door oorlog getroffen kinderen. Opgericht in 1994.
www.woordendaad.nl: Stichting Woord en Daad. Armoedebestrijding in ontwikkelingslanden, met onderwijs als speerpunt; Woord en Daad is bovendien actief op het gebied van gezondheid, water, landbouw en werkgelegenheid. Opgericht in 1973.
www.wpf.org: Stichting World Population Foundation. Seksuele en reproductieve rechten en gezondheid in ontwikkelingslanden. Opgericht in 1987.
www.zzg.nl: Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente. Steun aan sociaal en kerkelijk werk van de Broedergemeente, wereldwijd, waarbij de nadruk ligt op structurele hulp en zelfredzaamheid. Opgericht in 1793.
www.zendingovergrenzen.nl: Stichting Zending over Grenzen. Hulpverlening in Oost-Europa. Opgericht in 1973.
www.zoa.nl: Stichting ZOA-Vluchtelingenzorg. Wereldwijde hulp aan vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen. Opgericht in 1973.

Websites over Nigeria:

www.news.bbc.co.uk: Voor het belangrijkste nieuws uit Nigeria, met veel doorklikmogelijkheden.
www.nigerianembassy.nl: Website van de Nigeriaanse ambassade, met info over de Nigeriaanse overheid, investeren, cultuur, relatie met Nederland, visumaanvragen etc.
www.nigeria-government.com: Website van de federale regering van Nigeria.
www.nigeria.com: Uitgebreide Nigeria-site. Met onder meer nieuws, cultuur, vacatures en winkelmogelijkheden.
www.africaserver.nl: Nederlandse Afrikasite.
www.columbia.edu: Zeer complete website, met zowel journalistieke als wetenschappelijke informatie over Nigeria.
www.afbis.com: Nieuws en achtergrondinformatie over talloze Nigeriaanse onderwerpen.
www.minbuza.nl: Voor informatie over de relatie Nederland-Nigeria en reisadviezen.
www.evd.nl: Site van de Economische Voorlichtings Dienst (EVD), met onder meer informatie over zakendoen in Nigeria.
www.co-foundation.org: De Co Foundation - "Creating opportunities" - is een non- profit organisatie met als doelstelling het verbeteren van de levensomstandigheden van minderbedeelden in de Nigeriaanse samenleving in de ruimste zin van het woord.

Websites over Ghana:
www.ghana.pagina.nl: Voor informatie over Ghana is deze site een goed begin.
www.ghana.starttips.com: Voor informatie over Ghana is deze site een goed begin.
www.africaonline.com.gh: Informatieve site.
www.ghanaweb.com: Informatieve site.
www.gettoghana.com: Informatieve site.
www.ghanatourism.com: Informatieve site.
www.ghana.com: Informatieve site
www.ghana300holland.nl
: Hier vindt u alles over de activiteiten rond de 300 jaar Nederland-Ghana.
www.ghanaplatform.nl: Informatieve site.
www.telediscount.nl: Informatie over telefoon.
www.oanda.com: Informatie over valuta.
www.wunderground.com: Weerbericht.
www.norghavo.org: Informatieve site.

www.lcr.nl: Hier geeft het 'Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering' richtlijnen uit voor vaccinaties en preventie van malaria.
www.graphic.com.gh: Engelstalige krant 'The Daily Graphic'.
www.cybercaptive.com: Hier vindt u een actueel overzicht van de cybercafés.
www.netcafeguide.com: Hier vindt u een actueel overzicht van cybercafés.
www.ghanaembassy.nl: Ghanese ambassade in Nederland.
www.ambaccra.nl: Nederlandse ambassade in Ghana.

www.casghana.com: In contact komen met straatkinderen, zodat ze begrepen en begeleid kunnen worden.
www.binternet.com: Straatmeiden met hun baby's (doelgroep) bescherming geven en hulp bieden.
www.gambibgoghana.org

Websites over India:
www.helpendehanden.info / www.udavumkarangal.org: Udavum Karangal (Helpende Handen): Een project van liefdadigheid in het zuid-oosten van India.
www.kansvenlo.nl: Sneha Bhavan: Huis van hoop en liefde is een thuis voor straatkinderen, gehandicapten, ongehuwde zwangere meisjes en vrouwen met hun kinderen in een noodsituatie.
www.tourismofindia.com: Fraaie en informatieve website over toerisme in India.
www.artindia.net: Hele mooie site met veel informatie over dans, muziek, drama en film.
www.indianet.nl: Informatieve site van de Landelijke India Werkgroep met bovendien veel links.
www.nagwa.nl: Deze site van de stichting Nagwa biedt medische en juridische hulp aan vrouwen in India die slachtoffer zijn van bruidsschatmoorden.

Websites over Indonesië:
www.kinderenvanflores.nl: Hulp aan kinderen op Flores in Indonesië.

Voor algemene informatie kunt u o.a. terecht op:
www.jipi.com
www.indonesia-tourism.com
www.indonesiatourism.com
www.tourismindonesia.com

Ervaringen van andere reizigers vindt u o.a. op sites van uitgevers van reisgidsen, bijvoorbeeld:
www.lonelyplanet.com
www.elmarreizen.nl
www.roughguides.com

Websites over Nicaragua:
- www.kit.nl
- www.camsvd.com
- www.wereldouders.nl

- www.nph.org
- www.nphamigos.org

Internet Resources

Moon Handbooks and the Authors
Moon Handbooks: www.moon.com
Joshua Berman: www.stonegrooves.net
Randy Wood: www.therandymon.com

Links
The Internet is loaded with pages concerning Nicaragua and long, eclectic lists of links abound. Following are a few central sites to get you started.

IBW Internet Gateway
www.ibw.com.ni
This is one of the most complete, most regularly updated portals to all things Nicaraguan, including services (tourism and otherwise), publications, organizations, and general information (mostly in Spanish).

University of Texas
www.lanic.utexas.edu/la/ca/nicaragua
A very complete list of links, including academic institutions and sites, more Nica portals, active nongovernmental organizations, and government ministries in Nicaragua.

Virginia Tech
www.cyber.vt.edu/wd3784nic/niclink.html
This is a long, very complete list of general Nicaragua links, notably with a focus on forestry and environmental issues.

General
U.S. State Department
www.state.gov
Seek out the U.S. government's background Nicaragua notes and travel warnings.

CIA World Factbook
www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/nu.html
More current U.S. government-sponsored information on Nicaraguan geography, people, government, economy, communications, transportation, and the military, courtesy of the folks who brought you the Contra war.

Current population data
www.population-statistics.com/fr/fr_ni.htm


Photos

www.agstar.com.ni
Tomás Stargardter is a Nicaragua-based photojournalist whose website features a wide range of Nicaraguan images, from the natural to the extreme to the political (several of which are featured in this book).

Travel logs
www.mrhalliday.com
This site features write-ups and photos of Mark Halliday's adventures in Nicaragua, including "You Won't Die", which has invaluable details on what to expect if travelling down the Rio Coco.

Political/Solidarity
The Nicaragua Network
www.nicanet.org
For over 20 years the U.S.-based Nicaragua Network has been committed to social and economic justice for the people of Nicaragua.

Witness for Peace
www.witnessforpeace.org
This is a politically independent, grassroots organization whose mission is to support peace, justice, and sustainable economies in the Americas by changing U.S. policies and corporate practices that contribute to poverty and oppression in Latin America and the Caribbean.

Global Exchange
www.globalexchange.org
Global Exchange is a human rights organization dedicated to promoting environmental, political, and social justice around the world. It has long had a focus on Nicaraguan issues.

Moving to Nicaragua
Escape Artist

www.escapeartist.com/nicaragua/nicaragua.htm
Practical information for expatriates.

Hurricane Mitch
Mitch's official homepage

www.ncdc.noaa.gov/ol/reports/mitch/mitch.html
This is the U.S. National Oceanic Atmospheric Administration's fact page on one of the most destructive storms on record, with specific information on how it affected Nicaragua.

USA Today
www.usatoday.com/weather/hurricane/1998/wmitch.htm
The USA Today Hurricane Mitch story index with links to articles, satellite photos and other Mitch paraphernalia.