Alle pagina's 

De buurlanden
van Ghana

 

Projecten India

Project Sneha Bhavan (Huis van hoop en liefde)

Een thuis voor straatkinderen, gehandicapten, ongehuwde zwangere meisjes en vrouwen met hun kinderen in een noodsituatie.

Met het project Sneha Bhavan wil men samen met vrienden uit India en uw hulp een antwoord geven op de noden in Zuid India. Het gebied waar dit project ontstaan is, is het Wayanad District, één van de meest afgelegen en onderontwikkelde gebieden in Kerala, Zuid India.
Speciaal de verstoten mensen leven vaak in een voor ons onvoorstelbare ellende. Zij hebben zeer weinig kans hun leven vorm te geven en zich te ontwikkelen. Veel kinderen worden soms uit armoede verkocht om kinderarbeid te verrichten of ze worden op straat gezet vanwege hun handicap. Ook zijn er tal van vrouwen die geen opvang hebben, terwijl ze soms zwaar mishandeld worden of ongewenst zwanger raken door incest of verkrachting. Uitgestoten door familie en/of sociale groep kiezen zij in veel gevallen voor zelfdoding.
Daarom is er een huis gebouwd voor:
- Straatkinderen, al of niet gehandicapt.
- Zwangere meisjes en vrouwen die uit hun familie of sociale groep werden verstoten.
- Vrouwen met hun kinderen die te maken hebben met mishandeling en/of seksueel geweld.

Een groot project!
In januari 2002 werd 2 hectare grond gekocht; maart 2002 begon men met de bouw van het huis en de opening vond plaats in februari 2004.
De initiatiefnemer en aanvrager van dit project was pater Philip, die helaas op 11 juni 2003 plotseling is overleden.
De algehele leiding van het project werd overgenomen door pater Mathew Arampankudy, een priester met een groot en warm hart. Hij was betrokken bij velerlei projecten. Hij woont in de omgeving van het project in het parochiehuis bij de kerk.
De dagelijkse leiding is in de bekwame handen van zuster Charlet gelegd. Zij is verpleegkundige en heeft ervaring opgedaan o.a. in Duitsland. Zij zal worden bijgestaan door twee medezusters.

Netwerk in India
De gemeenschap van Mananthavadie, Kerala, Zuid India heeft dit project gesteund met een eigen financiële bijdrage. In India heeft pater Philip de Vereniging Sneha Bhavan opgericht, bestaande uit vrouwen en mannen, leken en religieuzen. Voor de constructie van het gebouw werden werkloze vakkrachten uit de plaatselijke bevolking aangetrokken. Op deze wijze werd de gemeenschap optimaal betrokken bij het project.

Adres in India
Father Mathew Arampankudy SNEHA BHAVAN
C/o Pace social service centre
St. Thomas Catholic Church
Vemom p.o. Mananthavady 670645
Waynad district Kerala Zuid India

Stichting Kans
Opgericht in januari 2000.
De stichting heeft ten doel ideeën te ontwikkelen en fondsen te verzamelen. Hiermee wil zij projecten financieren ter ondersteuning en ontplooiing van kansarme vrouwen en kinderen in India, ongeacht kaste of religie. Op deze manier wordt hen een nieuwe kans op een menswaardig bestaan geboden.

De bouw is medegefinancierd door het N.C.D.O. (Nederlandse regering) en Wilde Ganzen. Zij verdubbelen uw gift. Tevens zijn er vergevorderde plannen om een plantage aan te kopen. Met de opbrengst hiervan, van veeteelt op kleine schaal en van een naaiatelier, kan het project deels in eigen onderhoud voorzien.
Helemaal financieel zelfstandig kan het project helaas niet worden.
Het levensonderhoud van 100 mensen (in de toekomst mogelijk 150) kost meer geld dan de plantage en andere activiteiten opbrengen. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om Vriend of Vriendin van Stichting Kans en daarmee van Sneha Bhavan te worden. U kunt ondersteunen middels een periodieke of eenmalige financiële bijdrage. Door middel van een nieuwsbrief en de homepage wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen van het project. Mede namens de vrouwen en kinderen die in de nabije toekomst een nieuw thuis en een nieuwe kans krijgen: Dank u wel!

Stichting Kans Venlo
Het bestuur:
- Marie-Jeanne Macquiné, voorzitster en contactpersoon fondsenwerving.
- Pieter Post, secretaris/penningmeester.
- Peter Giesen, vice-voorzitter.
- Françoise Offenberg, lid.
- Paul Huver, lid.
Secretariaat:
Molenbossen 231
5923 AD Venlo
tel: 077-3824248 of 077-3823939
e-mail: kansvenl@kansvenlo.nl
website: www.kansvenlo.nl
K.v.K. Venlo: 135000576
Bank: 560503474
Giro: 7396820

Project Udavum Karangal (Helpende Handen)
Een project van liefdadigheid in het Zuid Oosten van India.

Aan de zuidoostkust van India, in de omgeving van Chennai (Madras) bevindt zich een bijzondere gemeenschap. In een land dat een stelsel van 'kasten' officieel ontkent, maar inofficieel er een hele natie op heeft opgebouwd en nog steeds naar dat stelsel functioneert, is een gemeenschap als 'Udavum Karangal' op z'n zachtst gezegd uitzonderlijk.
Binnen het project 'helpende handen', de vertaling van de Indiase naam, wordt geen onderscheid gemaakt tussen geloofsovertuiging, leeftijd, afkomst, sekse of seksuele voorkeur.
De reden daarvoor is even tragisch als voor de hand liggend: iedereen is er even arm.


Initiatiefnemer Steven Vidyaakar is zo'n kleine twintig jaar geleden met dit project gestart. Min of meer per ongeluk. Als jong weeskind, opgroeiend in de slums van Chennai, voorkwam hij de dood van een gefortuneerde stadsgenoot door in te grijpen bij een ongeval. De dankbaarheid van deze man bracht Vidyaakar op een plek waar hij zonder zijn 'goede daad' nooit zou zijn beland: in de schoolbank. Vidyaakar's studie bracht hem ertoe om - nog steeds met hulp van zijn mentor - een bureau voor sociaal werk te beginnen. Amper van start gegaan werd een baby aan zijn zorg toevertrouwd. De baby was, in slechte conditie verkerend, in een bioscoop aangetroffen. Dat was in 1983. Sindsdien heeft Steven Vidyaakar de onderkant van de Indiase samenleving alleen nog verlaten om fondsen en donateurs te werven voor zijn 'stad'. En om op andere plaatsen nieuwe en vergelijkbare projecten te starten. (O.a. In Coimbatore, op bijna 500 kilometer van Chennai. Ook hier is nog een hoop steun nodig, bijvoorbeeld op de locaties voor weeskinderen en kansarme en zieke mannen en vrouwen).

Het Udavum Karangal-project omvat o.m.:
- Een opvangcentrum voor verlaten baby's.
- Een opvangcentrum voor verlaten kinderen.
- Een opvangcentrum voor geestelijk gehandicapte kinderen, kinderen die psychiatrische zorg nodig hebben en kinderen die HIV positief zijn.
- Een kinderdorp voor schoolgaande kinderen.
- Een basis en middelbare school voor ruim 1400 kinderen, inclusief kinderen uit nabijgelegen dorpen.
- Een doorgangshuis voor mensen waarvan vermoed wordt dat ze als vermist zijn opgegeven.
- Een leefplek voor verlaten oude mensen.
- Centra voor behandeling en nazorg van vrouwelijke en mannelijke psychiatrische patiënten.
- Een tehuis voor kortdurend verblijf van in moeilijkheden geraakte vrouwen.
- Een opvangcentrum voor verstandelijk gehandicapte vrouwen en mannen.
- Een laatste toevluchtsoord en verblijf voor terminaal zieke vrouwen en mannen.

Samengevat: In Udavum Karangal wordt zorg gedragen voor meer dan 2000 mensen, van zuigelingen tot hoogbejaarden, die vrijwillig of onvrijwillig door familie en naasten in de steek zijn gelaten. Steven Vidyaakar kan voor het werk dat hiermee gemoeid is rekenen op de toewijding van ruim 50 vrijwilligers.

Geld is zoals gewoonlijk de grootste onzekere factor bij projecten als dat van Steven Vidyaakar. Via deze weg wordt u geïnformeerd over de donateurs en sponsormogelijkheden en wordt u een helder inzicht verschaft over waar uw giften kunnen belanden.

Donaties en sponsoring
Donateurs zijn niet anders dan sponsoren, beiden schenken geld. Het onderscheid dat tussen beide gevers wordt gemaakt, betekent niet dat de een belangrijker is dan de ander. Doel is om aan potentiële gevers slechts helderheid te verschaffen over wat de mogelijkheden zijn. Daarom worden bestemmingsmogelijkheden gesplitst naar omvang van bedragen. Op deze manier wordt meer inzichtelijk waar giften terecht komen. Gerichte ondersteuning kan gegeven worden aan directe opleiding(en) voor vrijwilligers, een zeer belangrijk doel binnen Vidyaakar's gemeenschap. Vaste periodieke schenkingen behoren tot de mogelijkheden, hoewel men zich hierbij meteen moet realiseren dat middelen ook uitgegeven (moeten) kunnen worden waar dat om acute redenen verlangd is.

Donatievoorbeelden
- Met 8 euro per maand (over een periode van 1 jaar) draagt u de verzorgingskosten van één baby.
- Met 8 euro per maand (over een periode van 1 jaar) draagt u de schoolkosten van één basisschoolkind.
- Met 10 euro per maand (over een periode van 1 jaar) draagt u de schoolkosten van één kind in het voortgezet onderwijs.
- Met 12 euro per maand (over een periode van 1 jaar) draagt u de verzorgingskosten van één verstandelijk gehandicapt kind.
- Met 12 euro per maand (over een periode van 1 jaar) draagt u de verzorgingskosten van één verstandelijk gehandicapte volwassene.
- Met 15 euro per maand (over een periode van 1 jaar) draagt u de verzorgings-en behandelkosten, waaronder de medicijnen, van één psychiatrische patiënt.
- Met 19 euro per maand (over een periode van 1 jaar) draagt u de verzorgings-en behandelkosten, waaronder de medicijnen, van één chronisch zieke oudere/volwassene (TBC, dementie, kanker).
- Met 22 euro per maand (over een periode van 1 jaar) draagt u de verzorgingskosten, waaronder pijnstillende medicijnen, van één terminaal zieke.
- Met 25 euro per maand (over een periode van 1 jaar) draagt u de verzorgings-en behandelkosten, waaronder de medicijnen van één HIV besmette volwassene.
- Een staaroperatie: 75 euro.
- Voeding voor 10 baby's op dagbasis: 10 euro.
- Lendendoeken voor 100 mannen: 225 euro.
- Sarees voor 100 vrouwen: 300 euro.
- Beenprothese voor een volwassene: 75 euro.
- Inrichting EHBO-post: 300 euro.

Sponsorvoorbeelden
- Jaarsalaris van één docent: 500 euro.
- Opleidingskosten van één vrijwilliger: 400 euro.
- Computer: 700 euro.
- Koelkast voor medicijnen: 350 euro.
- Sportmateriaal/spellen voor 1 huis in het kinderdorp: 250 euro.
- Overblijf-accomodatie voor 1 basisschoolklas: 2.500 euro.
- Schoolmateriaal voor één groep voortgezet onderwijs kinderen op jaarbasis: 750 euro.
- Bouw van één huis in het kinderdorp: 25.000 euro.

Contactpersoon Udavum Karangal (Helpende Handen)
Bart Veldpaus
Kruisstraat 3
5801 AL Venray
tel: +31 (0) 478 510998
Bank: RABObank 12.81.74.358
e-mail: info@helpendehanden.info e-mail: bartveldpaus@hotmail.com
website: www.helpendehanden.info Indiase website: www.udavumkarangal.org

De belangen van het project worden o.a. behartigd en ondersteund door Stichting Ontwikkelingshulp Derde Wereldlanden in Venray, een organisatie die is opgericht voor steunverlening aan in nood verkerende kinderen en ouderen in Derde Wereldlanden.

Udavum Karangal is een zelfstandig opererende gemeenschap onder eigen bestuur en dagelijkse leiding. Er wordt veel werk gemaakt van de opleiding voor vrijwilligers in veel disciplines. Inspirator Steven Vidyaakar woont en werkt er. Er zijn geen banden met of verplichtingen aan andere charitatieve instellingen en iedere gedoneerde Euro komt direct ten goede aan dit project. Er worden geen salarissen betaald aan projectgebonden medewerkers, met uitzondering van professionals als leraren en doktoren; omwille van gewenste kwaliteit en continuïteit zijn deze salarissen noodzakelijk.

Steven Vidyaakar
"Mijn leven is niet verlopen zoals ik het zelf had voorzien. Het is een gevaarlijke, moeilijke en zware baan en bovendien neemt de noodzaak van mijn werk nooit af. Het zou mooi zijn als de samenleving zodanig in elkaar zou zitten dat je af en toe eens de einder kon zien, maar omdat dit niet zo is zet ik er mijn schouders onder en blijf ik dat doen. Ik geloof in mensen en dat wat hen overkomt niet iets is wat zo moet zijn; dat ieder mens het waard is om te helpen en te beschermen. En ieder geholpen mens die met die hulp leert zichzelf te ontplooien kan in zijn omgeving zelf helpen".